สปาหรู กรุงเทพ Spabangkok

0

Divana Thai Med คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Divana Thai Med คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์


2021-01-27 18:32:33

Divana Thai Med

ดีวานา คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขอเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์การบาบัดรักษา ร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยผสานการใช้ธรรมชาติในการรักษา ควบคู่ไปกับโปรแกรมที่ถูก ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพหลักของคนเมือง พร้อมการ consult อาการโดยตรงกับคุณ หมอแพทย์แผนไทยประยุกต์

Divana Thai Med ตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ใจกลางเมืองหลวง ในซอยทองหล่อ 17 ถนนสุขุมวิท 55 ท่ามกลางธรรมชาติอันรื่นรมย์ บรรยากาศของคลินิกเงียบสงบและผ่อนคลาย ผสมผสานกับความ เป็นไทยในสไตล์ดีวานา เพื่อให้แขกได้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศการรักษาโดยการใช้ธรรมชาติบาบัดตาม หลักศาสตร์แพทย์แผนไทย เพราะ “ธรรมชาติคือหมอที่ดีที่สุด”

Divana Thai Med จึงนาธรรมชาติมาใช้การรักษา เริ่มตั้งแต่ใช้กลิ่นบาบัด เพื่อความผ่อน คลาย และการฟื้นฟูจิตใจในเวลาเดียวกัน ใช้การกดจุด กอกลม รวมถึงใช้สมุนไพรไทยในการรักษา ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแของทีมแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่บาบัดผู้เชี่ยวชาญ มีการออกแบบ โปรแกรมการรักษาที่ตรงกับอาการของคนเมือง อาทิ

  

Smartphone Syndromes โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพ 3 กลุ่มอาการหลัก ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างตรงจุด

- Tech Neck โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีอาการปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ หรือผู้ที่มี อาการปวดร้าวไปถึงบริเวณข้อมือ จากการก้มหน้าใช้โทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานาน ทาให้คอต้อง แบกรับน้าหนักสูงถึง 27 กิโลกรัมหรือมากกว่าปกติ 4-5 เท่า ซึ่งจะส่งผลต่อกระดูกสันหลัง รวมถึง กล้ามเนื้อและเส้นประสาท จนอาจนาไปสู่โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณคอ โปรแกรมนี้ จะช่วยลดอาการแข็งตึง บริเวณคอ บ่า ไหล่ รวมถึงผ่อนคลายกล้ามเนื้อผสานการ ใช้กลิ่นบาบัดเฉพาะ บุคคลตามธาตุเจ้าเรือน เพื่อปรับสมดุลธาตุในร่างกาย

ขั้นตอนในการบาบัดเริ่มจากการนวดคลายกล้ามเนื้อ ผสมผสานการใช้กลิ่นบาบัดตามธาตุเจ้า เรือนทางการแพทย์แผนไทย เพื่อปรับสมดุลธาตุในร่างกายที่แปรปรวนจนเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ จากนั้นเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปยังกล้ามเนื้อที่หดเกร็งและพังผืดให้คลายตัว ด้วยการประคบ สมุนไพรฤทธิ์ร้อน ซึ่งมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ ปิดท้ายด้วยการ กดจุดรักษาบริเวณคอ บ่า ไหล่โดยคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระยะเวลาโปรแกรม 130 นาที ราคา 3,650 บาท

- Smartphone Pinky & Text Thumbs โปรแกรมที่เหมาะสาหรับผู้ที่ใช้มือและใช้นิ้วกด เล่นโทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานาน จนทาให้มีอาการปวดบริเวณส่วนต่างๆของนิ้วมือ ตลอดจน ข้อมือ อาจมีอาการชา สาเหตุจากการเสียดสีของเส้นเอ็น โปรแกรมนี้จะช่วยคลายกล้ามเนื้อแขน และ ลดอาการตึงบริเวณฝ่ามือ รักษาอาการปวดข้อมือและนิ้วมือ บรรเทาอาการชามือ และแก้อาการนิ้ว ล็อค โดยใช้เทคนิคการกดจุดสาหรับคลายความปวด เพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของข้อมือและ นิ้วมือ

ขั้นตอนในการบาบัดเริ่มจากการกดนวดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปยังฝ่ามือ และนิ้วมือ คลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแขน และบ่าที่แข็งตึงจากการอยู่ในท่าทางเดิมเป็นระยะเวลานาน ต่อ ด้วยการประคบสมุนไพรเครื่องยาร้อน ซึ่งมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดและอักเสบของ


กล้ามเนื้อ ปิดท้ายด้วยการกดจุดรักษาบริเวณแขน ข้อมือ และนิ้วมือโดยคุณหมอแพทย์แผนไทย ประยุกต์ ระยะเวลาโปรแกรม 90 นาที ราคา 2,650 บาท

- Smartphone & Eye Fatigue Release พฤติกรรมการใช้สายตาในการจ้องหน้าจอเป็น ระยะเวลานาน ส่งผลให้กล้ามเนื้อตา และประสาทตาทางานหนักขึ้น จนทาให้เกิดอาการปวดกระบอก ตา ตาแห้ง ตาพร่า ตาล้า หรืออาจรู้สึกร้อนบริเวณดวงตาได้ จากธาตุไฟที่กาเริบขึ้นบริเวณดวงตา

ขั้นตอนการทาทรีทเมนต์ เริ่มจากการนวดผ่อนคลายทั่วเรือนร่าง เพิ่มการกดจุดรักษาเน้น กล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ เพื่อให้ธาตุลมที่คั่งค้างบริเวณศีรษะจนทาให้เกิดอาการปวด เคลื่อนไหวสะดวก ขึ้น ตามด้วยศาสตร์การพอกตาด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร เพื่อช่วยบรรเทาอาการ ปวดตา ตาแห้ง หรือตาพร่า ช่วยคลายความเมื่อยล้าของดวงตา โดยใช้หลักการลดความร้อนที่สะสม บริเวณดวงตา ระยะเวลาโปรแกรม 120 นาที ราคา 3,250 บาท

Work from Home Syndromes เนื่องจากสถานการณ์โควิดทาให้หลายบริษัทตัดสินใจให้พนักงาน Work from Home ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมา จากพฤติกรรมนั่งทางานในอิริยาบถเดิม เปน็เวลานาน

- Low Back Pain เกิดจากพฤติกรรมการนั่งทางานในอิริยาบถเดิมเป็นระยะเวลานาน ส่งผล ใหม้ีอาการปวดหลังโดยเฉพาะบริเวณบั้นเอวหรือบางกรณีอาจมีอาการปวดร้าวลงขาหรือมีอาการชา ร่วมด้วยได้ โปรแกรมนี้เริ่มจากการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งตัว เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ช่วย เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปยังกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง ช่วยสลายพังผืด ตามด้วยประคบสมุนไพรฤทธิ์ ร้อน เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ ปิดท้ายด้วยการกดจุดรักษาบริเวณหลัง โดย คุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระยะเวลาโปรแกรม 120 นาที ราคา 3,250 บาท

อาจเสริมด้วยการกอกลม ศาสตร์การรักษาโบราณในทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งคาว่า”กอก” ในที่นี้หมายถึงการดูดเอาลมที่คั่งค้างในเส้นซึ่งทาให้เกิดอาการปวดออก โดยจะใช้กระบอกไม้ไผ่เป็น อุปกรณ์ในการบาบัด ใช้เวลา30 นาที ราคา 1,000 บาท


- Anti-Migraine Brain Energy ไมเกรนเป็นโรคที่พบได้บ่อยสังคมปัจจุบัน มีสาเหตุมาจาก หลายๆอย่างด้วยกัน เช่น สารสื่อประสาทในสมอง (serotonin) ทางานต่างไปจากเดิม หรืออาจเกิด จากการที่เราใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณ คอ บ่า และไหล่ เป็นเวลานาน ทาให้เกิดการแข็งเกร็งบริเวณ กล้ามเนื้อ เลือดไปที่สมองไม่พอ ทาให้สมองเกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ ส่งผลให้สมองทางานผิดปกติ ไป และเกิดอาการปวดศีรษะ โดยทางแพทย์แผนไทยสามารถรักษาอาการโรคไมเกรนได้หลายวิธี อาทิ การนวดรักษาผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็ง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณ บ่า และคอ ช่วยให้ หลอดเลือดบริเวณนั้นเกิดการขยายตัว ช่วยให้เลือดสามารถไหลไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นผสานการใช้กลิ่น บาบัดตามธาตุต่างๆเพื่อช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกาย ปิดท้ายด้วยการนวดศีรษะด้วยหยกเพื่อขับ ความร้อนออกจากศีรษะ และกดจุดบริเวณใบหน้าเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้ดีมากขึ้น ระยะเวลาโปรแกรม 120 นาที ราคา 3,250 บาท

Netflix Syndrome เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อคนที่นั่งดูหนังนานๆ โดยไม่ลุกไปไหน ทาให้เกิด การอั้นหรือไม่เคลื่อนที่ของธาตุลม จนเกิดอาการปวดบริเวณต่างๆได้ โดย Netflix syndrome จะมี อาการปวดร้าวบริเวณหลังช่วงล่างที่เกิดมาจากการนั่งนาน หรือบางคนอาจมีอาการปวดบริเวณ คอ และไหล่ด้วย ซึ่งสาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อหดเกร็ง ส่งผลให้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลดน้อยลง และ เกิดอาการปวดตามมา แพทย์แผนไทยสามารถแก้อาการ ด้วยวิธีการนวดเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อ ตามด้วย กดจุดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเข้าไปในกล้ามเนื้อ เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ บรรเทา อาการปวด และรักษาอาการแสบตา ตาแห้ง ตาสู้แสงจากมีการใช้งานสายตาอย่างหนักโดยการจ้อง หน้าจอเป็นเวลานานด้วยการพอกตาด้วยสมุนไพรรสเย็น เป็นการลดความร้อนบริเวณดวงตา ช่วย ดวงตาผ่อนคลาย และสามารถมองเห็นได้ดีมากขึ้น ระยะเวลาโปรแกรม 105 นาที ราคา 2,850 บาท และ 75 นาที ราคา 2,150 บาท